logophatgiao

NAM MÔ

Nam mô a di đà phật

 

files.php
Tin tức phật giáo
  • 8 điều tôn kính Phật

    Đức Phật đã chỉ cho mọi người giáo pháp đến để mà thấy, nhằm phát huy tuệ giác của Như Lai mà ban vui cứu khổ không làm tổn hại muôn loài vật.

Tin tức phật giáo
  • 8 điều tôn kính Phật

    Đức Phật đã chỉ cho mọi người giáo pháp đến để mà thấy, nhằm phát huy tuệ giác của Như Lai mà ban vui cứu khổ không làm tổn hại muôn loài vật.

  • 8 điều tôn kính Phật

    Đức Phật đã chỉ cho mọi người giáo pháp đến để mà thấy, nhằm phát huy tuệ giác của Như Lai mà ban vui cứu khổ không làm tổn hại muôn loài vật.

Nội dung chân website